Panie Jezu ufam Tobie

*Panie Jezu Ufam Tobie zawsze i wszędzie*

Materiały na czas Wielkiej  Soboty oraz po.
          
Tutaj do pobrania.
/do samodzielnego wydrukowania/


Serce w modlitwie 

 "... I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku,

   wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu ... "
 
                                                                                         NT List do Kolosan 3,17    Powyższy fragment z "
Pisma Świętego" w Nowym Testamencie wskazuje
     na konieczność
czynienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wszystkiego.
    

  
    Czy znasz modlitwę dziękczynną za pokarm, który spożywasz?

    Czy tak bardzo brakuje nam poświęconych pokarmów podczas świąt Wielkiej Nocy?
    Codziennie większość z nas nie dziękuje za nie. Może jeszcze przed Wielką Sobotą zacznijmy dziękować
    Panu Bogu Wszechmogącemu
za pokarm powszedni jak i wiele innych dóbr takich jak woda, za codzienną
    możliwość zbliżenia się do Pana Boga poprzez poznanie życia Pana Jezusa Chrystusa i jego naśladowców.
    Przecież każdy z nas ma możliwość poprawy swojego życia. Pan Bóg  nie zostawił nas samych posłał dla
    nas Syna swojego Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus Chrystus posłał pocieszyciela dla nas w postaci Ducha
    Świętego. Pan Jezus Chrystus w ostatnich momentach swojego życia wskazał nam Matkę swoją jako i naszą
    Matkę. Wszak jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga. Wobec czego potrzeba nam rodziców jakich i
    sam Pan Jezus Chrystus jako i Pan Bóg-człowiek miał. Jesteśmy dziećmi Bożymi poprzez Chrzest Święty.
    W modlitwie, którą nam pozostawił Syn Boży zwracamy się do Pana Boga:

    "Ojcze nasz ...  " i dalej
    " ... chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ... "
    " ... odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy"


    " Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie,
       Jezus odpowiada:
    " pierwsze jest słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego,
      całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
      Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
      samego. Nie ma większego przykazania od tych".
    
       Święty Paweł Apostoł przypomina o tym
    " Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.
       Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem
Prawa"   
 


   
"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
     zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
     Potem przyjdź i dar swój ofiaruj ".


    Piotr podszedł do Niego i zapytał:
     Panie ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?
     Czy aż siedem razy?"
     Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy".


  
"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych."
                                                                                                          św.Mateusz 4,4

    I rzekł Bóg:
  
"Oto dałem wam wszelkie rośliny na całej ziemi, wydające nasienie, i wszelkie drzewa owocowe,
    zawierające nasienie. Będą one dla was pokarmem ..."

    I widział Bóg, że wszystko co stworzył, było bardzo dobre.

    Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane
    z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje sią bowiem poświęcone przez
    słowo Boże i przez modlitwę.

   "Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała"

   "Słowa Twoje Panie, są duchem i życiem.
   Ty masz słowa życia wiecznego" 


   "Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju niż dom pełen biesiad kłótliwych"
  
  

Prośmy w codziennej modlitwie do Matki  Bożej
 o wszelkie Łaski
podczas okresu zmian, a św.
 Antoniego by pomógł się nam
odnaleźć podczas
 tak zmienionych warunków życia codziennego.

 Byśmy znaleźli Pokój Boży podczas tych świąt
 Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa  dla nas
 wszystkich jako Zbawiciela.
O ile w Betlejem
 się narodził jako Syn Boży to po 
 Zmartwychwstaniu narodził się dla nas jako
 Zbawiciel i Odkupiciel świata.

 

   "Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
   stokroć tyle otrzyma i życie wieczne
   odziedziczy.
                                               Mt 19,29

Post jest jak PIELGRZYMKA.

 W DEMONkracji
 cenzura jest jej "obywatelką".

 Dzisiaj cenzura jest jak "wirus"
 niewidzialna, nie zna granic,
 niszczy wolność człowieka i
 jego Wolną Wolę daną od Pana Boga.
 Z powyższego wiemy kto ją isnspiruje i
 komu służy.

 " ... Waszym ojcem jest diabeł, a wy chcecie 
 spełniać pragnienia swego ojca. On od
 początku był zabójcą i nie stał mocno w
 prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy
 kłamie robi to zgodnie ze swoją naturą
 bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa ..."

                                            Ewangelia św.Jana 8.44
 "... i poznacie prawdę,
  a dzięki prawdzie staniecie się wolni ... "
                                   Ewangelia św.Jana 8.32                   
 "... Jeśli więc Syn da wam wolność,
  to będziecie naprawdę wolni ..."                                                         Ewangelia św.Jana 8.36


  " Lepsze  jutro człowieka to
    człowiek Zbawiony"

  " Kto zrozumie Dar Boży -życie?"

 " Nie ważne co zostawisz na Ziemi, ale co
    twoje serce pokaże Sędziemu - Panu Bogu ? "

  "Nie istotne co dokonasz na Ziemi, ale co
   twoje serce dokonało na niej dla Pana Boga"

 Jedność
 
   KRÓLESTWO ma jeden głos - króla
  

     "Nie daj się złu zwyciężać,
      ale zło dobrem zwyciężaj"
                               
                         z Listu św.Pawła do Rzymian 12.21

    "Bądźcie między sobą jednomyślni"
 
                          z Listu św.Pawła do Rzymian 12.16

    "... Radujcie się, dążcie do doskonałości,    
     pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni,
     pokój zachowujcie, a Bóg Miłości i pokoju
     będzie z Wami"
                     z 2 Listu św.Pawła do Koryntian  13.11


     " ... Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga
     i dar jedności w Duchu Świętym niech będą
     z wami wszystkimi "
                     z 2 Listu św.Pawła do Koryntian 13.13

    " Aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś"
                                Ewangelia  św.Jana  17.21

  "różne są posługiwania, ale jeden Pan"
                      z 1 Listu św.Pawła do Koryntian  12.5

  "Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam   
   Duch,
udzielając każdemu tak jak chce"  
                       z 1 Listu św.Pawła do Koryntian 12.11               
   "Jeden duch i jedno serce
   ożywiały wszystkich wierzących "
                                           Dzieje Apostolskie 4, 32

 Mądrość
 
    "Któż jest tak mądry, aby to pojął,
     i tak rozumny aby to rozważył ? "
                                               Oz 14,2-10

    "Naucz mnie tajemnicy Mądrości "
                                             Psalm 51

    "Duch Swięty was wszystkiego nauczy ... " 
                                              J 14,26            

    "ku mądrości nachylisz swe ucho
     ... . Bo Pan udziela mądrości""
                                              Prz 2, 4
                      Serce
     "Dobry człowiek z dobrego skarbca
     swego serca wydobywa dobro "
                                              św.Łukasz 6,45

    
"Błogosławieni czystego serca"
                                              św.Mateusz  5, 8

    
"Jeśli kto we Mnie wierzy ,
     z serca popłyną strumienie ożywczej wody"
                                               św.Jan 7, 38

    
"żywe jest słowo Boże i skuteczne,
      zdolne osądzić pragnienia i myśli serca"

                          List św.Pawła do Hebrajczyków 4  12
   

Modlitwa

     "Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
     abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym"
                                                           św.Łukasz 21,36

     
"Modlitwa jest wznoszeniem umysłu i
      serca do Boga"
                                      "Katechizm Metropolity Filareta"